Sökning: "Rebecca Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Rebecca Bengtsson.

 1. 1. Fritidslärarens didaktiska arbetssätt för ökad fysisk aktivitet på rasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Holm; Emmeli Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rastaktiviteter; rastverksamhet; fritidslärare; fysiska rörelser; genus; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska metoder för att genom rastverksamhet främja mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I undersökningen läggs särskild vikt vid hur genusperspektivet kan beaktas i det här sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 3. 3. Tidig mobilisering av patienter inom intensivvård : Intensivvårdspersonalens upplevelser av påverkande faktorer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Elina Rönnqvist; Rebecca Berggren; [2018]
  Nyckelord :Early mobilization; intensive care; nursing; teamwork; intensive care patient; Tidig mobilisering; intensivvård; omvårdnad; teamarbete; intensivvårdspatienter;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Betydelsen av tidig mobilisering har genom åren blivit allt mer uppmärksammat, då det visat sig ha positiva effekter både för patienten och samhället. Trots de många fördelarna med tidig mobilisering mobiliseras inte intensivvårdspatienter i den utsträckning de har möjlighet till. LÄS MER

 4. 4. Vårdkvalitet relaterat till sjuksköterskans kärnkompetenser på en onkologisk vårdavdelning : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Bengtsson; Sofie Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; onkologi; kärnkompetens;

  Sammanfattning : Introduktion: På en onkologisk avdelning vårdar sjuksköterskan patienter med cancerdiagnoser och för att ge patienterna en god vård behöver den vara av god kvalitet. Vårdkvalitet innefattar att vården är individanpassad, säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, effektiv, jämlik samt tillgänglig. LÄS MER

 5. 5. The Importance of Relationships to become a Business Network Insider. Foreign micro-enterprises entering Shanghai

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Helena Bengtsson; Rebecca Skogsén; [2015-07-10]
  Nyckelord :Internationalization; Uppsala model; business network insider; business network position; relationships; social bonding; micro-enterprise; guanxi;

  Sammanfattning : AbstractIn a world that is shrinking with distant markets becoming more accessible and at a lower cost, this enables even smaller businesses such as micro-enterprises the opportunity to invest and establish abroad. In recent years there has been a rise in interest of business networking as a major part of the internationalization process regarding how a new business is to establish itself as a newcomer in a foreign market. LÄS MER