Sökning: "Rebecca Book"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Rebecca Book.

 1. 1. Barns möjligheter att identifiera sig i förskolansboksamling : Text- och bildanalys av bilderböcker och intervjuer medförskolepedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Michelle Holmdal; Rebecca Holmdal; [2021]
  Nyckelord :barns självidentifikation; bok ur val; etnisk representation; förskola; normkritik; normer; positiv och negativ representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur barnböcker skriver fram etnicitet och hur pedagoger väljer barnböcker till förskolans barngrupper. Frågeställningarna i studien är: Hur framställs och representeras etniciteter i ofta lånade barnböcker? Hur beskriver förskolepedagoger bokens betydelse i förskola? Och hur väljs och formas förskolans bokutbud? Den teoretiska utgångspunkten som används i denna studie är normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Är vi som Sisyfos? : Vad Camus filosofi om det absurda säger oss om vår mänskliga existens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rebecca Schlottau Eckerström; [2020]
  Nyckelord :Camus; the absurd; finitude; indifference; human nature; human condition; discordance; Sisyphus; Camus; det absurda; ändlighet; likgiltighet; mänsklig natur; mänskliga villkor; diskordans; Sisyfos;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to understand what Albert Camus philosophy of the absurd entails, using the figure of Sisyphus in The myth of Sisyphus as a reference. We all face the absurd: the discordance that results from the confrontation of the human longing for the absolute with the worlds non-absolute character. LÄS MER

 3. 3. Complicating young adult LGBTQ narrative: : A literary analysis of Rebecca Albertalli’s Simon vs. the Homo Sapiens Agenda

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Nikta Chegini; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since they first emerged, young adult books have had five decades to come of age. During these five decades many sub-genres have developed, including, not least, the LGBTQ sub-genre. LÄS MER

 4. 4. Ordförrådsintervention för flerspråkiga skolbarn i språklig sårbarhet : En kombination av ordskattsamling och interaktiv bokläsning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation; Linköpings universitet/Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation

  Författare :Rebecca Sällberg; Moa Höglund; [2020]
  Nyckelord :Bilingualism; speech language and communication needs; SLCN; lexicon; lexicon pirate; interactive book reading; children; school-age children; Flerspråkighet; språklig sårbarhet; ordförråd; lexikon; ordskattsamling; interaktiv bokläsning; barn; förskoleklass;

  Sammanfattning : Språklig sårbarhet uppstår i situationer där omgivningens krav och förväntningar inte överensstämmer med de språkliga förutsättningar som finns hos en individ. Flerspråkiga barn med bristande exponering på sina språk riskerar att hamna i språklig sårbarhet och saknar ofta basordförråd på svenska, vilket påverkar senare läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 5. 5. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Yttermalm; [2019]
  Nyckelord :lekfull naturkontakt; kommunikation; förmedling; urbana landskap; barnperspektiv; barns perspektiv; barnbok; arkitekturpedagogik; naturpedagogik;

  Sammanfattning : Barns naturkontakt blir allt sämre på grund av dagens samhällsutveckling, stadsstruktur och vardagslivsnormer etc. Problematiken ligger till stor del i att de urbana landskapen inte utformas till barns fördel då man inte tar hänsyn till barns perspektiv och behov. LÄS MER