Sökning: "Rebecca Cosmo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Cosmo.

  1. 1. Beskrivning av kommunikationen vid överrapportering och identifiering av svagheter och styrkor för patientsäkerheten : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Rebecca Cosmo; Julia Frölund; [2019]
    Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Patricia Benner; Överrapportering;

    Sammanfattning : Bakgrund Överrapportering, som kan grundas på olika former av kommunikation, har en central roll inom hälso- och sjukvård och sjuksköterskans arbete. Kommunikation kan förmedlas verbalt och icke-verbalt. Om den är bristande kan det äventyra patientsäkerheten och därmed leda till vårdskada. LÄS MER