Sökning: "Rebecca Einarsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecca Einarsson.

 1. 1. Vem är du som dömer din nästa? : En studie om kristna feministers syn på abort

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rebecca Einarsson; [2016]
  Nyckelord :Kristen feminism; moralpsykologi; abort; feministisk etik; metaetik;

  Sammanfattning : Denna studies huvudsakliga syfte var att undersöka ett mindre antal kristna feministers ställningstaganden i abortfrågan och hur dessa kan förstås ur moralpsykologiskt perspektiv. Utifrån studiens moralpsykologiska teorier gjordes också en ansats att hitta gemensamma värden hos de informanter som var för respektive mot abort, eftersom dessa värden enligt teorin kan ligga till grund för en pragmatisk lösning i abortkontroversen. LÄS MER

 2. 2. Att vara en i mängden… : En studie om religiös isoleringpå Facebook

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rebecca Einarsson; [2015]
  Nyckelord :Isolation; Religious life; Facebook users; Self-disclosure; Spiral of Silence; Filter Bubble;

  Sammanfattning : The purpose of Att vara en i mängden… – En studie om religiös isolering på Facebook (Running with the pack… – A study on religious isolation on Facebook) is to gain an understanding of religious isolation between Christian, Jewish, Muslim and non-religious people. Further, the purpose is also to gain insight on how Christians, Jews and Muslims experience Facebook as a platform for expressing religious identity. LÄS MER

 3. 3. NÄR MEDIABRUSET TAR ÖVER : Hur en butik kan använda sig av gerillamarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU;

  Författare :Izla Seffo; Rebecca Einarsson; Lejla Kurtovic; [2011]
  Nyckelord :Guerrilla marketing; Generation Y; Target audience analysis; Attitudes; Brand: corporate identity and corporate image; Brand recognition; Gerillamarknadsföring; Generation Y; Målgruppsanalys; Attityder; Varumärke:företagsidentitet och företagsimage; Varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : Titel: När mediabruset tar över- Hur en butik kan använda sig av gerillamarknadsföring Kurs: 2FE07E Examensarbete i företagsekonomi, Kandidatuppsats 15hp, VT2011 Författare: Rebecca Einarsson, Lejla Kurtovic och Izla Seffo Handledare: Martin Amsteus Examinator: Frederic Bill  Nyckelord: Gerillamarknadsföring, Generation Y, Målgruppsanalys, Attityder, Varumärke:företagsidentitet och företagsimage, Varumärkeskännedom. Syfte: Att skapa kunskap rörande hur en butik kan marknadsföra sig mot Generation Y med hjälp av gerillamarknadsföring. LÄS MER