Sökning: "Rebecca Fhager"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Fhager.

  1. 1. Skolsköterskors upplevelse av att samtala med elever om våld och övergrepp i nära relationer

    Magister-uppsats,

    Författare :Sara Dreijer; Rebecca Fhager; [2020-08-05]
    Nyckelord :Kommunikation; kvalitativ innehållsanalys; samtal; skolsköterska; våld; övergrepp;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld och övergrepp mot barn är ett välkänt och globalt problem. I Sverige visarstatistik att 29% av misshandelsbrotten är riktade mot barn och att ungefär 20% av alla barnnågon gång har utsatts för sexuella övergrepp. Att utsättas för våld och övergrepp får negativaföljder för barnet både kort- och långsiktigt. LÄS MER