Sökning: "Rebecca Grundström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecca Grundström.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på ekonomistyrningen - En studie med fokus på prestationsmått och beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Bondesson; Rebecca Grundström; [2020-07-09]
  Nyckelord :ekonomistyrning; Levers of control; Balanserade styrkort; prestationsmått; realtidsrapportering; beslutsunderlag; digitalisering; BI A; big data;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem : Prestationsmått sätts upp i enlighet med företagets strategi och enviktig del i prestationsmätning utgörs av att skapa incitament för de övergripande målen. Ettvälgrundat beslutsunderlag är en förutsättning för att beslut ska kunna fattas i enlighet medstrategin. LÄS MER

 2. 2. K2- och K3-regelverket : Ett intressentperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomiHandelshögskolan; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomiHandelshögskolan

  Författare :Rebecca Grundström; Lisa Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:                                 Syftet med denna uppsats är att belysa K2- och K3-regelverket och deras skillnader utifrån bankers perspektiv. Vi vill även utifrån bankers syn analysera vad K2- respektive K3-regelverken har för påverkan på redovisningars helhetsbild kopplat till grundläggande principer. LÄS MER

 3. 3. Privata företags syn på hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Rebecca Grundström; Edisa Prusevic; [2013]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett mycket aktuellt ämne. Det rapporteras nästan dagligen i media om företags ansvarstagande eller brist på ansvar inom hållbarhetsområdena; ekonomi, socialt och miljö. Även intressenters krav och påtryckningar från samhället på företag har ökat. LÄS MER