Sökning: "Rebecca Hübinette"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Hübinette.

  1. 1. ”Här är din personal, kör!” : En kvalitativ studie om processen att gå från arbetarposition till tjänstemannaposition

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Rebecca Hübinette; [2017]
    Nyckelord :Yrkessocialisation; Roll; Relationer; Professionell identitet; Tjänstemän;

    Sammanfattning : Denna studie utfördes med syftet att få ökade kunskaper om upplevelser av yrkessocialisationsprocessen från en arbetarposition till tjänstemannaposition inom ett och samma företag. Följande huvudfrågeställning användes för att undersöka detta: Hur upplever löntagare processen det innebär att bli befordrad från arbetarposition till tjänstemannaposition inom ett och samma företag? Denna huvudfrågeställning delas sedan i tre underfrågor: Hur upplever löntagare att de lär sig sin nya roll i tjänstemannaposition? Hur upplever löntagare att relationen till tidigare kollegor i arbetarposition påverkar och påverkas? Hur upplevs det att den professionella identiteten påverkas av positionsbytet? Utifrån syftet och frågeställningarna genomfördes fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som genomgått denna process. LÄS MER