Sökning: "Rebecca Haenflein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Haenflein.

  1. 1. The Cubicle Warrior : Drones, Targeted Killings, and the Implications of Waging a "War on Terror" from a Distance Under International Law

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Rebecca Haenflein; [2015]
    Nyckelord :Drones; Drone Warfare; Targeted Killings; The right to life; The war on terror; Counterterrorism; International Law; International Humanitarian Law; International Human Rights Law; Drönare; Rätten till liv; Terrorism; Kriget mot terror; Folkrätt; Internationell rätt; Internationell humanitär rätt; mänskliga rättigheter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER