Sökning: "Rebecca Hall"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rebecca Hall.

 1. 1. Tillförlitligheten i åldersbestämning av knät

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hall; Sophia Halvarsson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Medicinsk åldersbedömning; Radiologisk diagnostik; Magnetisk resonanstomografi; Röntgen; Knä;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Antalet ensamkommande barn har ökat markant under de senaste åren och en ny medicinsk åldersbedömningsmetod infördes år 2017 i Sverige. Medicinsk åldersbedömning är en del i åldersbedömningsprocessen som genomförs av Migrationsverket med hjälp av Rättsmedicinalverket. LÄS MER

 2. 2. "Att vara chef i hemtjänsten kan ibland vara som en rockkonsert" : - En kvalitativ studie om enhetschefer i kommunal hemtjänst och deras upplevelse av sin yrkesroll, kraven och arbetsmotivationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Lorentzon; Jenny Tilson; [2019]
  Nyckelord :middle manager; leadership; motivation; elder care; social work; enhetschef; ledarskap; motivation; äldreomsorg; socialt arbete;

  Sammanfattning : Med bakgrund av enhetschefer i äldreomsorgens komplexa yrkesroll har syftet med denna studie varit att undersöka enhetschefens upplevelse av yrkesrollen samt vilka krav och förväntningar som finns hur de upplevs och hanteras. Vad som motiverar enhetscheferna har också undersökts. LÄS MER

 3. 3. Gränslöst arbete ur ett hälsopedagogiskt perspektiv : En kvalitativ studie om lärares och forskares balansering mellan arbete och privatliv inom högskolesektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Levinsson; Frida Wittzell; [2017]
  Nyckelord :Boundless work; university sector; flexible work; demand-control- and support model; adaptive learning; development-oriented learning; health; pedagogy; Gränslöst arbete; högskolesektorn; flexibla arbeten; krav-kontroll- och stödmodellen; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande; hälsa; pedagogik;

  Sammanfattning : Högskolelärare omges av många kravställningar från olika håll samt en hög arbetsbelastning som de behöver hantera för att kunna balansera sitt arbete med privatlivet. Forskning är bristfällig hur högskolelärare hanterar att balansera sin höga arbetsbelastning med deras privatliv. LÄS MER

 4. 4. Size Hero : En attitydstudie om unga kvinnors inställning till tvärtomretuschering i magasin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rebecca Johansson; Mathilda Muul; [2014]
  Nyckelord :Women’s periodicals; retouching; opposite retouching; models; body image; attitude study;

  Sammanfattning : Traditional retouching, where you make the body of a female model in a magazine thinner, has been common for a long time and is well known. Several studies indicates that showing ultra-thin images of female bodies in media can lower the body satisfaction of “ordinary” women which in some cases can lead to dangerous eating disorders. LÄS MER

 5. 5. Åt var bov efter behov? En kvalitativ undersökning av interners högskoleutbildning och lärande i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Linda Berg; Rebecca Willoughby-Gee; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER