Sökning: "Rebecca Lönnback Yilma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Lönnback Yilma.

  1. 1. Coachning i arbetslivet : - och dess effekt på medarbetares upplevda autonomi, motivation och utveckling

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Rebecca Lönnback Yilma; Tara Nabavi; [2017]
    Nyckelord :Coaching; work life; work life coaching; motivation; employee motivation; employee engagement; intrinsic motivation; extrinsic motivation; autonomy; development; job performance; Coachning; arbetsliv; arbetslivscoachning; motivation; medarbetares motivation; medarbetares engagemang; inre motivation; yttre motivation; autonomi; utveckling; arbetsprestation;

    Sammanfattning : Arbetslivscoachning har etablerat sig på arbetsmarknaden som utvecklingsmetod av medarbetares arbetsprestation. Denna studie syftade till att undersöka coachade medarbetares upplevelser av arbetslivscoachning, i förhållande till autonomi, motivation och utveckling. Respondenterna arbetade på ett kommunalt äldreboende i Stockholmsregionen. LÄS MER