Sökning: "Rebecca Lundqvist Stenlo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Lundqvist Stenlo.

  1. 1. "Man har ju bättre minne när man lyssnar" : En studie om andraspråkselevers läsförståelse, svåra uppgifter och hur längre tid och tillgång till inläst material kan vara en framgångsfaktor.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :Rebecca Lundqvist Stenlo; [2019]
    Nyckelord :Läsförståelse; svenska som andraspråk; andraspråkselever; läs- och skrivsvårigheter; avkodning; inferenser; koncentration; stress; arbetsminne; nationella prov; kompensatoriska hjälpmedel; inläst material.;

    Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur förlängd tid och inläst material kan förbättra provresultatet i läsförståelse för en grupp andraspråkselever på gymnasiet, vilken typ av uppgifter som kan vara särskilt problematiska, samt hur eleverna själva ser på sin egen läsförståelse. Såväl på nationella prov som i internationella studier såsom PISA och PIRLS får andraspråkselever generellt sämre resultat än förstaspråkselever och därför är det viktigt att ta reda på vilka svårigheter som finns och hur de kan övervinnas. LÄS MER