Sökning: "Rebecca Magnusson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rebecca Magnusson.

 1. 1. Kan saffran förbättra HbA1c eller fasteglukos? En systematisk översikt bland vuxna diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Forsell; Rebecca Magnusson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Saffron; Crocus sativus; Diabetes Mellitus type 2; HbA1c; fasting blood glucose; Saffran; Crocus sativus; Diabetes Mellitus typ 2; fasteglukos;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om ett intag av saffran kan förbättra HbA1c eller fasteglukos hos vuxna personer ≥ 18 år diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2, jämfört med placebo. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. LÄS MER

 2. 2. Vad är partneravtal? : En analys om termens definition och implikation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecca Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Partnership Agreements; partnership intention; Partneravtal; samarbete; samverkansformer; partnerskap; enkla bolag; definition; partnerskapstänk; lojalitet;

  Sammanfattning : Partneravtal är ett växande fenomen i världen, inte enbart i kommersiella sammanhang. Det är en term som har funnits i många år för skilda ändamål och i denna uppsats riktas blicken till partneravtal inom affärsvärlden, som en möjlig associationsform. LÄS MER

 3. 3. Har du en hjärna av guld? : En kritisk diskursanalys av anti-langningskampanjer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sanna Magnusson; Rebecca Mattsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot tredje man : Vilka skyldigheter föreligger för en organledamot gentemot andra än aktieägarna?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Rebecca Magnusson; Johanna Wistrand; [2017]
  Nyckelord :Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot tredje man; styrelseledamot ansvar; juridiskt skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan huruvida bestämmelsen om skadeståndsansvar i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL innebär ansvar för en styrelseledamot gentemot tredje man samt i vilken omfattning denna ansvarsbestämmelse uppnår sitt syfte, vilket enligt vår uppfattning består i att utgöra ett tredjemansskydd 1. LÄS MER