Sökning: "Rebecca Nordström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rebecca Nordström.

 1. 1. Dörröppningarnas påverkan på bakteriebärande luftpartiklar på operationssalen. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Nordström; Johanna Torkkeli; [2021-06-24]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; operationssal; dörröppning; postoperativ sårinfektion; bakteriebärande partiklar; ventilation;

  Sammanfattning : Background: The surgical nurse must work to promote patient safety and prevent postoperative infections as this is one of the most common healthcare related infections in Sweden. The infection prevention work includes the surgical nurse preserving the aseptic before, during and after the procedure. LÄS MER

 2. 2. Artificiell intelligens- mer än bara en stödfunktion? : En kvalitativ undersökning hur artificiell intelligens kan medvetandegöra bias i en rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle; Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rebecca A. Nordström; Hannah Björnlinger; [2021]
  Nyckelord :AI; artificial intelligences; raising awareness of bias; bias; recruitment; selection; discrimination; diversity; AI; Artificiell Intelligens; medvetengöra bias; bias; rekrytering; urval; diskriminering; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med en djupare förståelse för hur rekryterare använder Artificiell Intelligens (AI) i en rekryteringsprocess för att medvetandegöra bias. Tidigare forskning visar att arbetssökandens chanser till arbete påverkas av rekryterarens bias, detta gör att arbetssökanden inte bedöms utefter kompetens. LÄS MER

 3. 3. Under the influence : A quantitative study about social media influencers different attributes effect on online purchase intent.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linn Nordström; Rebecca Pannula; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media influencers; Influencer attributes; Online purchase intent;

  Sammanfattning : Research Questions: How does influencer marketing affect online purchase intent?  How do social media influencers’ trustworthiness, expertise and attractiveness affect online purchase intent?   Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between online purchase intent and social media influencers, as well as how their attributes affect this relationship.  Method: This empirical study consists of a quantitative online survey with 476 respondents. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av information hos hjärtsviktspatienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sanna Asp; Rebecca Nordström; [2018]
  Nyckelord :heart failure; patients experiences; information; qualitative; literature review; hjärtsvikt; patienters erfarenheter; information; kvalitativ; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt drabbar många personer såväl i Sverige som internationellt. Information är grundläggande för hantering av sjukdomen samt för att förebygga negativa följder. Som teoretisk utgångspunkt användes KASAM, känslan av sammanhang. Syfte: Att beskriva hjärtsviktspatienters erfarenheter av information. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Isabelle Andersson; Rebecca Nordström; Madeleine Wikström; [2010]
  Nyckelord :Mälardalens högskola; utbildningsprogram med ekonomiinriktning; högskolor och universitet; studentens utbildningsval; marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitetSeminariedatum: 4 juni 2010Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, FÖA300, 15 hpFörfattare: Isabelle Andersson, Rebecca Nordström och Madeleine WikströmHandledare: Carl G ThunmanNyckelord: Mälardalens högskola, utbildningsprogram med ekonomiinriktning, högskolor och universitet, studentens utbildningsval, marknadsföring, sociala medierSyfte: Syftet med uppsatsen är att presentera och beskriva en ny modell för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet, samt en strategi för hur modellen praktiskt kan tillämpas av marknadsförare vid Mälardalens högskola.Metod: För att uppnå syftet samlades vetenskaplig information in, en för- respektive huvudundersökning genomfördes och all den insamlade informationen analyserades. LÄS MER