Sökning: "Rebecca Rausch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Rausch.

  1. 1. FÖRÄLDRASKAP OCH ADHD, EN KVALITATIV STUDIE OM HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR FÖRÄLDRAR MED ADHD

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Rebecca Rausch; [2018]
    Nyckelord :ADHD; coping; föräldraskap; hjälp och stöd; stigma;

    Sammanfattning : ADHD kvarstår under hela livslängden, och det finns kända försämringar i samband med vuxen ADHD. De krav och förväntningar som finns i samhället idag kan vara svåra för individen med ADHD att hantera med tanke på diagnosens kognitiva svårigheter. LÄS MER