Sökning: "Rebecca Ringius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Ringius.

  1. 1. När hjärtat stannar : Patienters erfarenheter av att överleva ett plötsligt hjärtstopp. En integrativ litteraturöversikt.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Rebecca Ringius; Linnéa Sveder; Hanna Gustafsson; [2018]
    Nyckelord :hjärtstopp; erfarenheter; KASAM; omvårdnad; integrativ litteraturöversikt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas cirka 10000 svenskar av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Efterförloppet vid ett plötsligt hjärtstopp kräver omfattande vård och övervakning på sjukhus, men trots detta överlever endast cirka 6 %. Litteraturöversiktens teoretiska referensram är KASAM- känsla av sammanhang. LÄS MER