Sökning: "Rebecca Sava"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Sava.

  1. 1. Integration av romer – ett europeiskt ansvar? En kritisk diskursanalys av EU:s policys och strategier för integration av romer inom EU:s medlemsstater

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Rebecca Sava; [2019-02-15]
    Nyckelord :Romer; EU; integration; representation; problem; medlemsstater; Roma; EU; integration; representation; problem; Member States;

    Sammanfattning : In 2011 the Commission presented a framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 with the intention to encourage the Member States to integrate the Roma population. Since the Eastward expansion started in 2004 the population of Roma has grown from 2 million to 10–12 million. LÄS MER