Sökning: "Rebecca Strömblad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecca Strömblad.

 1. 1. Är läromedel i NO anpassade till andraspråkselever i låg- och mellanstadiet? : En läromedelsanalys med fokus på språkliga svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Strömblad; Dunia Ablahad; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; naturorienterande ämnen; läromedelsanalys; svenska som andraspråk; BICS och CALP; text och bild i läromedel;

  Sammanfattning : Studien baseras på en kvalitativ och kvantitativ läromedelsanalys med fokus på språkliga svårigheter i de naturorienterande ämnena för årskurs 1–3 samt årskurs 4 och 5. Syftet med studien var att belysa om läromedel i NO är anpassade för elever som läser svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Etnicitet i läseböcker : En kvantitativ studie om hur olika etniciteter representeras i läseböcker för ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Edqvist; Rebecca Strömblad; [2021]
  Nyckelord :Etnicitet; Läseböcker; Läromedelsanalys; Västerländsk; Icke-västerländsk; Inkludering; Normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur olika etniciteter representeras i läseböcker i ämnet svenska på lågstadiet. I studien genomfördes en kvantitativ innehållsanalys av fyra läseböcker skrivna mellan 2012 och 2020. Analysen utgår från de två teoretiska utgångspunkterna inkludering och normkritik. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av immateriella tillgångar i samband med företagsförvärv enligt IFRS 3 -En studie av resultateffekt och resultatmanipulering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Brandt Strömblad; Madeleine Tallbring; [2015-01-29]
  Nyckelord :Goodwill; depreciation; impairment; agency theory; earnings management; big bath;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwillpostens behandling i redovisningen är ett ämne som diskuteras flitigt i branschrelaterad litteratur. Problemet är att bolag i olika grad identifierar immateriella tillgångar, en skillnad som får följder för om värdet skrivs av eller nedskrivningsprövas. LÄS MER