Sökning: "Rebecca Tiljander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Tiljander.

  1. 1. FÅ STRYK PÅ JOBBET - DÅ HADE JAG INTE VARIT KVAR : En kvalitativ intervjustudie om vårdpersonalens upplevelser av hot och våld på akutmottagningen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Cassandra Stenbäck Hellmouth; Rebecca Tiljander; [2020]
    Nyckelord :Akutmottagning; Hot; Intervjustudie; Upplevelse; Våld; Vårdpersonal;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld förekommer i alla delar av vården, vidare är akutsjukvården en av de verksamheter som är särskilt utsatt. Akutmottagningen tar emot patienter med varierande behov av vård och omvårdnad. Hot och våldssituationerna uppstår mestadels från patienter eller närstående. LÄS MER