Sökning: "Rebecca Wong"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Wong.

  1. 1. Könsdiskriminerande reklam : - Lagstiftarens ovilja att lagreglera och de samhälleliga konsekvenserna

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

    Författare :Charlotte Söderlund; Rebecca Wong; [2016]
    Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam;

    Sammanfattning : Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam har varit föremål för diskussion sedan 1970-talet. Trots att drygt 40 år passerat sedan den första utredningen har rättslig reglering ännu inte genomförts. Det har visat sig problematiskt att anpassa lagstiftning efter tryck- och yttrandefrihet. LÄS MER