Sökning: "Rebecka Bakran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Bakran.

  1. 1. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

    Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
    Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

    Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER