Sökning: "Rebecka Berggren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecka Berggren.

 1. 1. Trade for Climate Justice?- A normative study on the possible justice conflict of an implementation of border carbon adjustments between developed and developing countries.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Berggren; [2019]
  Nyckelord :Border carbon adjustments; climate justice; trade; developed countries; developing countries.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Border carbon adjustment is an economic instrument being discussed more frequently as a possible solution to address carbon leakage, which is an issue for many developed countries. Developed countries are showing interest in this instrument to protect domestic industries from carbon leakage to countries that do not tax carbon. LÄS MER

 2. 2. New Public Management inom svensk sjukvård

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Berggren; [2018]
  Nyckelord :New public management; NPM; demokrativärden; kvalitet; vårt offentliga etos; sjukvård; offentlig förvaltning; idéanalys; dimensioner; DRG; Lean; styrinstrument.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att den klargöra den inverkan NPM haft på de styrinstrument som används inom vården. I idéanalysen kommer vi med hjälp av dimensioner som analysverktyg försöka klargöra vilka effekter dessa styrinstrument kan ha på demokrativärden och kvaliteten inom vården. LÄS MER

 3. 3. Den genuskodade leken : Pedagoger och barn om vad som går an

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecka Ohlsson; Berggren Zara; [2014]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; material i förskolan; norm; språk i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att se hur pedagoger på en förskola förhöll sig till barns lek ur ett genusperspektiv. Genom observationer har vi fått se barns lek och för en djupare förståelse har vi intervjuat pedagoger och barn. LÄS MER