Sökning: "Rebecka Bernström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Bernström.

  1. 1. Är det könet som spelar roll? : En analys av fyra kommuners program om våld i nära relationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Rebecka Bernström; [2018]
    Nyckelord :Stockholms kommun; Värmdö kommun; Danderyd kommun; Södertälje kommun;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka kännetecken fyra kommuner i Stockholmsområdet har i sina handlingsplaner som handlar om våld i nära relationer. Uppsatsen kommer även att undersöka vilka likheter och skillnader handlingsplanerna har utifrån en genusteoretisk synvinkel. LÄS MER