Sökning: "Rebecka Bertilsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecka Bertilsson.

 1. 1. Storskalig nätverksestimering Utvärdering av en ny metod för glesa nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jenny Andersson; Rebecka Bertilsson; Helena Foogde; Lovisa Köllerström; Robin Lindström; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partiell korrelation mellan variabler kan implicit erhållas genom precisionsmatrisen. För att estimera denna kan den empiriska kovariansmatrisen inverteras. Problem uppstår när antalet variabler p är större än antalet observationer n, eftersom kovariansmatrisen då får låg rang och inte kan inverteras. LÄS MER

 2. 2. Estetiska läroprocesser – en studie i hur det kan gynna barns vidareutveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Olander; Aida Grebo; Christoffer Bertilsson; [2014]
  Nyckelord :estetik; lek; musik; dans; rytmik; drama; läroplan;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Läroplanen understryker det viktiga inom estetiken, att barn får röra sig och får flera olikauttrycksformer i sitt nuvarande och framtida lärande.I denna studie undersöks estetikens roll för barns utveckling. Det granskas även om och hurestetik medvetet används inom förskolan. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan IBS och FODMAPs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Helena Hautamäki; Rebecka Bertilsson; [2013-05-31]
  Nyckelord :IBS; FODMAPs;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionABSTRACTTitle: The connection between IBS and FODMAPsAuthor: Helena Hautamäki and Rebecka BertilssonSupervisor: Sofia KlingbergExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: 2013-04-10Background: IBS (Irritable Bowel Syndrome) is a functional gastrointestinal disorder, and is acommon disorder in the western population. The predominant symptoms are diarrhoea,abdominal pain, bloating, constipation, and excessive flatus. LÄS MER