Sökning: "Rebecka Beslic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Beslic.

  1. 1. Feminism i reklam - En kvalitativ publikstudie om kvinnors upplevelse av reklam med feministiska budskap

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Rebecka Beslic; [2019]
    Nyckelord :Commodity feminism; femvertising; reklam;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker följande: hur svenska kvinnor i åldern 18–30 uppfattar och förhåller sig till reklam med feministiska budskap jämfört med kvinnor i ålder 40–55, vilken konsumtionskultur de tillhör samt hur de upplever reklam med feministiska budskap, när det gäller att förändra sättet på vilket kvinnor är representerade. Fenomenet exemplifierades med hjälp av tre reklamfilmer vars uttalade syfte är att stärka kvinnor. LÄS MER