Sökning: "Rebecka Clern"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Clern.

  1. 1. Hur plast påverkar valar

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Rebecka Clern; [2019]
    Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

    Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER