Sökning: "Rebecka Collin Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Collin Karlsson.

  1. 1. En intern analys av nuläget i ett småskaligt familjeföretag : Robertsons charkuteri AB

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Lena Henningson; Rebecka Collin Karlsson; Jasmina Foric; [2012]
    Nyckelord :Intern analys; nuläge; Robertsons charkuteri; SWOT; TOWS; affärsidé; vision; SME; familjeföretag;

    Sammanfattning : De positiva interna aspekter som identifieras är: Förändringsbenägenhet inom ledningen, produktionens outnyttjade kapacitet, tillfredsställda anställda, möjlighet att påverka arbetssituationen, invanda mönster och rutiner, öppen attityd till utökning av personalstyrka ur ledningens perspektiv, positiv inställning till familjeföretagandet, tillit mellan familjemedlemmar, kunskap inom flera arbetsområden, möjligheten att fritt få uttrycka åsikter samt ansvarstagande. De negativa interna aspekter som identifieras är: bristande kännedom om företagsekonomiska termer, avsaknad av officiellt ansvarig person för produktionen, beslutsfattande utanför arbetstid, avsaknad av dynamik i diskussioner i styrelsen, likartade tankesätt, avsaknad av affärsidé och vision, uppfattning av att en vision inte är behövlig, avsaknad av gemensam uppfattning om företagets centrala verksamhet, bristande kommunikation samt kortsiktigt målperspektiv. LÄS MER