Sökning: "Rebecka Dietmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Dietmann.

  1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

    Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
    Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

    Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER