Sökning: "Rebecka Djärv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Djärv.

  1. 1. ”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Rebecka Djärv; [2020-02-24]
    Nyckelord :Flashback; icke-heterosexualitet; socialkonstruktivism; diskurs; genus;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. LÄS MER