Sökning: "Rebecka Ekström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Ekström.

  1. 1. Mediers framställning av "romer" : En diskursanalys

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete

    Författare :Emma Björn; Rebecka Ekström; [2015]
    Nyckelord :EU-migranter; romer; tiggare; diskursanalys; offer; utanförskap;

    Sammanfattning : I Europa har det under de senaste åren vuxit fram ett nytt problem för länderna att hantera. Den fria rörligheten mellan de länder som omfattas av Schengen-avtalet underlättar för människor att förflytta sig och söka försörjning i annat land. LÄS MER