Sökning: "Rebecka Fritz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Fritz.

  1. 1. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
    Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER