Sökning: "Rebecka Göransson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rebecka Göransson.

 1. 1. Sport-bh för större kupor : Framtagning av gradering till sport-bh:ar för större byst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecka Göransson; [2021]
  Nyckelord :Grading; Sports bra; Bust; Sport; Plus-size; Gradering; Sport-bh; Byst; Sport; Plus-size;

  Sammanfattning : Denna studie görs i samarbete med ett svenskt modeföretag som har upplevt problem med passformen av deras sport-bh:ar i storlekarna L-XL. Problemet som uppstår är att de större storlekarna inte ger tillräckligt med täckning över bysten. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av bedsiderapportering : - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Rebecca Hilcz; Rebecka Göransson; [2017]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; delaktighet; patientsäkerhet; personcentrerad vård; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bedsiderapportering är en metod där överrapporteringen sker inne hos personen som vårdas och dennes egna berättelser blir ett tillägg i rapporteringen. Bedsiderapportering ger en snabb och tydlig överblick av personens tillstånd och underlättar planeringen för sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. "Hela mitt liv har jag sagt att jag ligger runt" En studie om asexualitetens innebörd och dess relation till den obligatoriska sexualiteten

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Göransson; [2017]
  Nyckelord :Asexuality; norms; compulsory sexuality; sexual hierarchy; attitudes;

  Sammanfattning : Asexualitet som begrepp är förhållandevis outforskat och omgärdas av många frågor, varför syftet med denna uppsats varit att belysa såväl asexualitetens innebörd som upplevelsen av att vara asexuell i ett samhälle där uttryckandet av sexualiteten ses som en avgörande del av individens hälsa och välmående. Inför denna uppsats har nio självidentifierade asexuella personer i åldrarna 18 till 45 år intervjuats och vägledande frågor i arbetet är; Hur beskriver informanterna asexualiteten och dess innebörd? Hur har informanternas individuella process till att anamma begreppet asexuell sett ut? Hur upplever informanterna att omgivningen bemöter/har bemött deras asexualitet, samt vilken uppfattning upplever de att omgivningen har kring asexualitet i stort? Påverkas informanterna av den obligatoriska sexualiteten som normsystem och hur återspeglas detta i så fall i deras berättelser?Studien visar att asexualitet är ett komplext begrepp som innefattar såväl individualism som mångfald. LÄS MER

 4. 4. Han borde gå i slussen! : - en studie kring hur rektorer och specialpedagoger definierar och bedömer att elever är i behov av särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ann-Cathrin Karlsson; Rebecka Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Kategoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Särskild undervisningsgrupp; Särskilt stöd.;

  Sammanfattning : En av de största utmaningar som en skola ställs inför idag är att möta och ta tillvara på elevernas unika förutsättningar för att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Skolan är en del av vårt samhälle och den återspeglas i det rådande samhällssystemet. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattning om bild- och teckenkommunikation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Rebecka Göransson; Nilsson Rebecca; [2012]
  Nyckelord :kommunikation; språkutveckling; förskola; bild; tecken; Vygotskij; artefakter;

  Sammanfattning : Följande studien handlar om pedagogers uppfattningar om bild- och teckenkommunikation i förskolan. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med sammanlagt sex förskollärare. LÄS MER