Sökning: "Rebecka Grimsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Grimsberg.

  1. 1. Den attraktiva gymnasieskolan - Strategier för att appellera högpresterande elever

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustav Lind; Erik Lindberg; Rebecka Grimsberg; [2012]
    Nyckelord :Strategic Management. ; Produkt; Upplevelse; Strategi; Det balanserade styrkortet; Utbildning; Friskola; Gymnasieskola; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera högpresterande elevers preferenser vid val av gymnasieskola. Vidare ämnar uppsatsen att identifiera framgångsrika strategier för en gymnasieskola beträffande att appellera högpresterande elever. Metod: Författarna använder sig av en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning. LÄS MER