Sökning: "Rebecka Hillbertz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Hillbertz.

 1. 1. Friktion i fredsoperationer: De globala, nationella och glokala freds- och säkerhetsdiskurserna gällande Afghanistaninsatsen under åren 2010–2012

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Hillbertz; [2019]
  Nyckelord :Peacebuilding; Peace operation; Afghanistan; Global and local friction; Peace- and security discourse; Glocal actor; Interview and Discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on friction between global, national and glocal actors and discourses regarding the military operation in Afghanistan, with the delimitation to the years 2010-2012. The study aims to explain and gain a deeper understanding of the friction between global, national and glocal actors that exists in peace operations and to further develop the theory about global and local friction in peace operations. LÄS MER

 2. 2. Turkiets misslyckade coup d'état - En förklarande enfallsstudie av den strukturella bakgrunden till kuppförsöket i Turkiet 2016

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Hillbertz; [2017]
  Nyckelord :Turkiet; coup d état; militärkupp; förklarande enfallsstudie; strukturella faktorer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förklara de strukturella faktorerna till kuppförsöket den 15 juli 2016 i Turkiet. Syftet med studien är att få en förståelse samt förklaring till hur kuppförsöket kunde äga rum och som teoretiskt ramverk används Aron Belkin och Evan Schofers metaanalys av militärkupper samt Tore Wig och Espen Geelmuyden Röds teori om politiska val som faktor till militärkupper. LÄS MER