Sökning: "Rebecka Jonpers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Jonpers.

  1. 1. Snöupplag av urban snö : hur påverkar föroreningar i snöupplag omgivande natur

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Rebecka Jonpers; [2012]
    Nyckelord :snöupplag; föroreningar i snö; urban snö; snödeponi;

    Sammanfattning : Snö transporteras till en snödeponi för att inte hindra framkomlighet eller skymma sikt för trafikanter i staden. Snödeponin kan vara placerade på land eller i vatten. När snön smälter vid en deponi frigörs föroreningarna och hamnar på marken som sediment eller rinner med smältvattnet till ett vattendrag eller infiltrerar i marken. LÄS MER