Sökning: "Rebecka Lindenheim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Lindenheim.

  1. 1. Kvinnliga HR-chefers upplevelser i mansdominerade ledningsgrupper : en kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Gabriella Helgesson Eilind; Rebecka Lindenheim; Hanna Skogefors; [2017]
    Nyckelord :genus; kvinnor; HR; ledningsgrupper; strategisk partner; ledarskap; ledaregenskaper;

    Sammanfattning : Kvinnor är idag underrepresenterade i Sveriges ledningsgrupper och det ansvarsområdet som visat sig mest vanligt för kvinnor är professionen HR-chef. HR har under de senaste åren genomgått en förändring mot ett mer strategiskt arbete och börjat representera sitt område i ledningsgrupper. LÄS MER