Sökning: "Rebecka Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rebecka Lindström.

 1. 1. Storskalig nätverksestimering Utvärdering av en ny metod för glesa nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jenny Andersson; Rebecka Bertilsson; Helena Foogde; Lovisa Köllerström; Robin Lindström; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partiell korrelation mellan variabler kan implicit erhållas genom precisionsmatrisen. För att estimera denna kan den empiriska kovariansmatrisen inverteras. Problem uppstår när antalet variabler p är större än antalet observationer n, eftersom kovariansmatrisen då får låg rang och inte kan inverteras. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar revisionskvalitet? : En studie om revisorers utfärdande av fortsatt drift-kommentarer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Lindström; Rebecka Sverin; [2018]
  Nyckelord :Audit quality; Going Concern Opinion; Revisionskvalitet; Fortsatt drift-kommentar; ISA 570; Kön; Ålder; Erfarenhet; Stadsstorlek;

  Sammanfattning : Intressenter grundar många av sina investeringsbeslut på vad som presenteras i bolags finansiella rapporter. Revisorer har därmed en viktig roll i samhället eftersom deras uppgift är att bestyrka finansiella rapporter och säkerställa att de i all väsentlighet ger en rättvisande bild av bolaget. LÄS MER

 3. 3. Corporate social responsibility och employer branding : En studie av skillnader i organisationsattraktivitet mellan olika aspekter av CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecka Lindström; Frida Öst; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; intern CSR; extern CSR; employer branding; organisationsattraktivitet; generation Y; person organizational fit; signalteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: På dagens arbetsmarknad råder det en hård konkurrens om kompetent personal. Organisationer har sett potentialen i att utvidga marknadsföringens användningsområde och skapa ett arbetsgivarvarumärke, ett så kallat employer brand(EB). LÄS MER

 4. 4. När alla går iväg : En studie om hur utanförskap gestaltas i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Åström; [2016]
  Nyckelord :Picture book; children s literature; social exclusion; Bilderbok; barnlitteratur; socialt utanförskap;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how social exclusion is portrayed in four picture books through text and images, and through the interaction between them. The studied picture books are Alla går iväg by Eva Lindström, Lenka by Katalin Szegedi, Pricken by Margret Rey and Snäll by Gro Dahle. LÄS MER

 5. 5. Patienters och sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid anorexia nervosa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Lindström; Tina Selling; [2016]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; sjuksköterska; patient; upplevelse; bemötande;

  Sammanfattning : Background: Anorexia nervosa is a common and very serious mental illness that most people know about. The fear of losing control and the low motivation for change makes it difficult for the patient to realize how serious the condition is. LÄS MER