Sökning: "Rebecka Målquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Målquist.

  1. 1. Europakonventionen och det rättsliga föräldraskapet efter ett gränsöverskridande surrogatarrangemang : En undersökning av svensk rätt mot bakgrund av de krav som ställs enligt artikel 8 i Europakonventionen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Rebecka Målquist; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER