Sökning: "Rebecka Mattsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecka Mattsson.

 1. 1. Vill du dela ditt liv med mig? : En kvalitativ studie om värdeskapande genom en mobilapplikation inom bilbranschen.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecka Mattsson; [2014]
  Nyckelord :Värde; Konsumentvärde; Mobilmarknadsföring; Mobilapplikationer; Marknadserbjudande; Bilbranschen.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka funktioner en mobilapplikation från ett bilhandelsföretag, också som självständigt serviceföretag, behöver ha för att konsumenter ska kunna skapa och uppleva värde. Undersökningen ämnar även att förstå och analysera hur företaget borde möjliggöra ett högre värde för konsumenterna genom en mobilapplikation. LÄS MER

 2. 2. Revisionspliktens avskaffande - påverkan på revisionsbyråers marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Burell; Isabelle Skärström Hansson; Josefin Mattsson; [2011]
  Nyckelord :Revivionspliktens avskaffande; marknadsorientering; intressenter; relationsmarknadsföring; lojalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur revisionspliktens avskaffande har påverkat revisionsbyråernas arbete med relations-marknadsföring samt bibehållandet och skapandet av lojala kunder. Vår metod utgår från ett interpretativistiskt synsätt och vi analyserar med hjälp utav den hermeneutiska cirkeln. LÄS MER

 3. 3. Länge Leve Livet : påverkan på ungdomars attityder till alkohol i samband med bilkörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Rebecka Thilén; Karin Mattsson Wedholm; [2008]
  Nyckelord :attitudes; influence; communication; youth; drunk driving; attityder; påverkan; kommunikation; ungdomar; alkohol; bilkörning;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte filmen Länge Leve Livets påverkan på ungdomars attityder till alkohol i samband med bilkörning samt hur ungdomar vill ha budskapet förmedlat. I undersökningen gjordes tre fokusgruppintervjuer, á fyra till sex deltagare, och en sammanställning av Vägverkets redan genomförda enkätundersökning. LÄS MER