Sökning: "Rebecka Molin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Molin.

  1. 1. Vad är problemet? : En policystudie om hur jämlik utbildning och kunskapsresultat konstrueras som problem i svensk skolpolicy

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Rebecka Molin; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER