Sökning: "Rebecka Richter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Richter.

  1. 1. Kommunikation vid triage och på akutmottagning : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Rebecka Richter; Jim Stein; [2012]
    Nyckelord :triage; communication; emergency department; hindrance; promote; triage; kommunikation; akutmottagning; hinder; befrämja;

    Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med triage på akutmottagningen är att säkerställa att patienter med störst behov av vård får det inom rimlig tid och på ett korrekt sätt. Triageprocessen inleds med att skapa en första kontakt mellan sjuksköterska och patient där kommunikationen är av stor betydelse. LÄS MER