Sökning: "Rebecka Stark"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Rebecka Stark.

 1. 1. Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Stark; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; överrapportering; attityder; akutmottagning; säker vård; advocacy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. LÄS MER

 2. 2. De tror att man lever i ett bidragsparadis : En kvalitativ studie om upplevelsen av att söka ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Thorn Hällbro; [2022]
  Nyckelord :Ekonomiskt bistånd; Institutionell makt; Identitet; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Under år 2020 sökte omkring 198000 hushåll i Sverige socialbidrag i form av ekonomiskt bistånd, som syftar till att öka levnadsvillkoren för medborgare i den svenska välfärdsstaten. Syftet med den här studien var att undersöka hur informanter som söker ekonomiskt bistånd upplever att de förhåller sig till institutionell makt i mötet med socialtjänsten samt att undersöka om informanterna upplever en stigmatisering av biståndstagare utifrån normer i samhället. LÄS MER

 3. 3. "Det blir vardag på ett sätt, även om det låter galet så vänjer dom [de unga] sig ju" : En kvalitativ studie om professionellas upplevelse av ungas hantering av samhällskriser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Erika Bertilsson; Rebecka Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Youths; coping strategies; sence of coherence; professionals; anxiety management; societal crises; Unga; copingstrategier; KASAM; professionella; oroshantering; samhällskriser;

  Sammanfattning : Ungdomsåren är för många en påfrestande tid som förutom den fysiska och psykiska utvecklingen, innefattar individens hantering av inre såväl som yttre krav. En samhällskris, som coronapandemin och kriget i Ukraina, kan ses som en ytterligare påfrestning för unga att hantera. LÄS MER

 4. 4. Utbyte av xylen till Tissue Clear som avparaffineringsmedel vid diagnostik av endometrioid carcinom med DNA-ploidi

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Therese Sandberg; Rebecka Fridén; [2020]
  Nyckelord :xylene substitute; endometrial cancer; flow cytometry; aneuploidy; diploidy; xylensubstitut; endometriecancer; flödescytometri; aneuploidi; diploidi;

  Sammanfattning : Flödescytometrisk analys av DNA-ploiditeten används vid diagnostisering av endometriecancer. DNA-ploidi reflekterar cellcykeln och avgör om tumörens cellpopulationen är diploid eller aneuploid, där aneuploiditet förknippas med sämre prognos. LÄS MER

 5. 5. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alexander Stigertsson; Rebecka Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :samhällsplanering; modernism; nyliberalism; barns hälsa; barnvänlighet; barnperspektiv; Malmö; Landskrona; urban Planning; Neo- Liberalism; children’s Health; child- Friendliness; children’s Perspective;

  Sammanfattning : Samhällsplanering har alltid präglats av ideologier. Uppfattningen om hur staden ska planeras och formas har samtidigt varit allt annat än enig. Under de modernistiska åren från 1930-talet fram till omkring 1970-talet decentraliserades staden. LÄS MER