Sökning: "Rebecka Svahn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rebecka Svahn.

 1. 1. Utomhusvistelsens nöjen, rättigheter och skyldigheter : Kunskap hos elever i årskurs 5 om allemansrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Rebecka Svahn; [2018]
  Nyckelord :Swedish right of public access; outdoor stay; nature; pupils; Allemansrätten; utomhusvistelse; natur; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka vilka kunskaper om allemansrätten elever i mellanstadiet besitter. Studien undersöker även vilka faktorer som kan påverka kunskapen om allemansrätten och hur inställningen till naturen påverkar kunskapen. I studien har 206 elever på 7 skolor deltagit. LÄS MER

 2. 2. Elevers lärande via utomhuspedagogik : Allemansrätten i undervisningssammanhang

  M1-uppsats,

  Författare :Rebecka Svahn; Jennie Hallberg; [2017]
  Nyckelord :outdoor education; oneness.; allemansrätt; utomhuspedagogik; uteklassrum; friluftsliv; utevistelse; natur.;

  Sammanfattning : Vi har i denna studie granskat vetenskapligt publikationer rörande utomhuspedagogik. Syfte är att komma underfund med vilka effekter sådan undervisning har på elever, samt om utomhuspedagogik kan underlätta inlärningen av ämnesspecifikt innehåll. LÄS MER

 3. 3. ATT ATTRAHERA IT-KOMPETENS : en enkätstudie om beslutet att acceptera ett jobberbjudande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Astrid Svedérus; Rebecka Svahn; [2016]
  Nyckelord :attrahera; rekrytera; jobbpreferenser; beslutsfattande; IT-kompetens;

  Sammanfattning : Vilka faktorer bidrar till att yrkesverksamma med IT-kompetens väljer att acceptera ett jobberbjudande? Studiens fokus ligger på betydelsen av faktorer kopplade till organisationen, arbetet och rekryteringsprocessen. Studien genomfördes som en enkätundersökning på yrkesverksamma med IT-kompetens som hade tackat ja till ett jobberbjudande under de senaste 18 månaderna. LÄS MER

 4. 4. Gröna stråk i Rotebro : en socioekologisk stadsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecka Olsson; Linn Svahn; [2015]
  Nyckelord :grönområde; grönstruktur; hållbar utveckling; mötesplats; sammankoppla; sammanlänka;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på två av de tre aspekterna på hållbar utveckling, ekologisk och social hållbarhet. Arbetet skapar djupare förståelse för hur landskapsarkitekter kan arbeta med hållbara stadsutvecklingsprojekt och visar hur en stadsdel kan bli mer hållbar ur ekologiska och sociala perspektiv genom att planera för en genomtänkt och sammanhängande grönstruktur. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av postoperativ smärta- En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Rebecka Svahn; Martina Johansson; [2015]
  Nyckelord :Post-operative pain; pain assessment; nursing; patient; suffering.; postoperativ smärta; smärtbedömning; omvårdnad; patient; lidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtan är subjektiv och det innebär att det är en individuell upplevelse. Den kan upplevas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter patienterna har. Ingen annan än patienterna själva kan beskriva den upplevda smärtan. LÄS MER