Sökning: "Rebecka Thomas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rebecka Thomas.

 1. 1. En skola för alla

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Theorin; Rebecka Svantesson; [2020]
  Nyckelord :Social pedagogy; social work in school; children with autism; inclusive education; disability in school;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur skolans miljö på fyra olika skolor ser ut för elever som är inom autismspektrumtillståndet. Skolans professionella har som uppgift att kunna anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Svensk biståndspolitik utifrån ett rättighetsperspektiv : en kritisk analys av regeringens Biståndspolitisk plattform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rebecka Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Aid policy; Poverty alleviation; Prioritering av de fattigaste; Institutionell ordning; Moraliskt ansvar; Thomas Pogge; Bistånd; Fattigdomsbekämpning; Biståndspolitik; Aid; Moral responsibility; Institutional order; Prioritizing the poorest; mänskliga rättigheter; human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar fattigdomsbekämpning utifrån svensk biståndspolitik. Bi-ståndsgivning har länge varit en självklar del i både internationell och svensk politik, ändå har inga större framgångar skett med att utrota fattigdom. LÄS MER

 3. 3. "Don’t tell what she did" : en adaptionsanalys av Mildred Pierce

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Rebecka Mellberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay investigates the relationship between Mildred and her daughter Veda in James M. Cains novel Mildred Pierce (1941). The purpose of the investigation is to point out how the relationship is portrayed in the film from 1945, and the TV-series from 2011. LÄS MER

 4. 4. Identitetsskapande hos ungdomar i en judisk kontext - En jämförande studie av intervjuer med elever på ett sekulärt judiskt gymnasium och ett ortodoxt judiskt gymnasium i Israel

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Haas; Ann Thern-Svanberg; [2009]
  Nyckelord :Judisk identitet; identitetsskapande; unga och ide;

  Sammanfattning : Vi vill undersöka och jämföra hur identiteter skapas hos ungdomar på ett sekulärt judiskt gymnasium och på ett ortodoxt judiskt gymnasium i Israel. Vår fråga är: hur skapas identitet hos de utvalda gymnasieeleverna i Israel? Vår metod bygger på att vi reste till Israel och intervjuade elever enskilt på ett ortodoxt respektive sekulärt gymnasium. LÄS MER