Sökning: "Rebecka Venetjoki Antonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Venetjoki Antonsson.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av "hundassisterad" omvårdnad på äldreboenden.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Rebecka Venetjoki Antonsson; [2013]
    Nyckelord :dementia; dog; elderly care; experienses; nursing; demens; hund; omvårdnad; upplevelser; äldreomsorg;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att använda sig av hundassisterad omvårdnad i svensk äldreomsorg. Metod: Intervjuer gjordes med legitimerade sjuksköterskor som hade erfarenhet av sällskapshundar och utbildade hundar inom äldreomsorgen. LÄS MER