Sökning: "Rebecka Wallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Wallin.

 1. 1. En fantastisk upplevelse - En studie av säsongsanställd frontpersonal i upplevelseekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Wallin; Astrid Ståhl; Rebecka Ragnewall; [2012]
  Nyckelord :upplevelser; ledarskap; samhörighet; säsongsanställning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur säsongsanställda på en nöjespark upplever sina möjligheter att skapa positiva upplevelser i servicemötet. För att besvara syftet utgick vi från följande frågeställningar; Hur upplever de säsongsanställda att arbetsgivarna förser dem med förutsättningar för att skapa positiva upplevelser och kundkontakter? Hur resonerar de säsongsanställda kring betydelsen av medarbetarnas roll för att skapa positiva upplevelser och kundkontakter? Hur upplever de säsongsanställda sin egen roll i att skapa positiva upplevelser och kundkontakter? Det är en kvalitativ studie som baseras på fem djupintervjuer, fyra mejlintervjuer samt dokumentstudier. LÄS MER

 2. 2. Förankring av förändringsarbete, en fallstudie av svenska polismyndighetens arbetsprocess med framtagandet av en nationellt gemensam värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Wallin; Matilda Jägerdén; [2009]
  Nyckelord :Beredningsfas; Implementering; Förändringsarbete; Förankring; Delaktighet; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Jägerdén, Matilda, Wallin, Rebecka. Förankring av förändringsarbete. En fallstudie av svenska polismyndighetens arbetsprocess med framtagandet av en nationellt gemensam värdegrund. D-uppsats i socialt arbete och verksamhetsutveckling. LÄS MER