Sökning: "Rebecka Wandt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Wandt.

  1. 1. Förskolebarns möjligheter till utvecklande av förmågor och problemlösningsstrategier inom Montessori och Reggio Emilia

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Rebecka Wandt; Jessica Strömberg; [2011]
    Nyckelord :abilities; Montessori; problem solving; Reggio Emilia;

    Sammanfattning : The comprehensive aim of the essay is to discuss the abilities of developing individual, communicative and cooperative skills, related to The Swedish National Agency for Education, for pre-school children in Montessori and Reggio Emilia-inspired pre-schools. The importance of the choice of pre-school for lifelong learning is discussed and examined. LÄS MER