Sökning: "Rebecka Zethraeus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Zethraeus.

  1. 1. Den osynliga modern - En kritisk diskursanalys av föräldrars språkbruk kring surrogatmödrar och surrogatmödraskap i media och dess effekter

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Rebecka Zethraeus; [2020]
    Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogacy; Nyliberalism; Diskursanalys; hegemoni; postkolonial feminism; kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; postcolonial;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study discourse in media by parents of children thatwere born through transnational commercial surrogacy arrangements, andintended parents who plan on going through this process in the future. I haveanalyzed media where this parental narrative is portrayed, using criticaldiscourse analysis combined with Carole Bacchis policy analysis WPRapproach. LÄS MER