Sökning: "Rebecka ahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka ahlin.

  1. 1. En samtalsanalytisk observation av det muntliga nationella provet i svenska

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Rebecka Ahlin; [2019-02-18]
    Nyckelord :samtalsanalys; bedöma muntlig förmåga; nationellt prov;

    Sammanfattning : I detta arbete undersöks vad som krävs för att lyckas väl på det muntliga nationella provet i årskurs 9. Genom samtalsanalytisk observation av ett, enligt skolverket, föredömligt inspelat provexempel finner jag flera framgångsfaktorer. LÄS MER