Sökning: "Receptarier"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Receptarier.

 1. 1. Farmaceutens upplevelse av generiskt utbyte och eventuella problem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rosa Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generikareformen trädde i kraft 1 oktober 2002 med avsikt att sänka läkemedelskostnaderna för den enskilda kunden och för staten. Detta innebar att apoteken måste erbjuda kunden att byta det förskrivna läkemedlet till det billigaste generiska läkemedlet inom högkostnadsskyddet såvida inte förskrivaren, farmaceuten eller kunden motsatte sig utbytet. LÄS MER

 2. 2. Målbild för receptarien - uppfattningar bland apoteksaktörer, myndigheter, organisationer och utbildningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elias Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :survey; pharmacist; vision; community pharmacist; pharmacist education;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna rapporten undersökte målbilden av en receptarie, en treårig farmaciutbildning i Sverige. Idag, är inte mycket arbete gjort för att utveckla och definiera målbilden av en receptarie. Olika verksamheter kan ha olika uppfattningar om vad en receptarie är menad att göra i sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Hur är kunskapen om infektionssjukdomar och behandling av dessa bland receptarier och apotekare på svenska apotek?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Atsuko Edgar; [2017]
  Nyckelord :infektionssjukdomar; apotek; farmaceuter; fortbildning; webbenkät.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svensk Droghandel : En intervjustudie av fem farmaceuters arbetsliv mellan 1960 och 2012

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för Socialantropologi; Filosofiska fakulteten; Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Ethel Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Pharmacy; pharmacist; work experience; medication; drugs; farmaceut; apotek; arbetsliv; läkemedel; medicin;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfta är att förmedla den syn på farmaceuters arbetsliv som förmedlas av mina informanter vilka alla tjänstgjort på apotek i mer än 25 år. Metoden som jag använt vid mina intervjuer består av anteckningar under 80-120 minuters samtal som sedan direkt skrivits ut av mig. LÄS MER

 5. 5. Receptariers upplevda arbetssituation vid expedition av läkemedel till djur : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Kristiansson; [2009]
  Nyckelord :veterinärmedicinska läkemedel; djurläkemedel; receptarie*; Kalmar län; apotek; arbetssituation; enkät;

  Sammanfattning :   Studiens syfte var att med en huvudsakligen kvantitativ ansats 1) undersöka hur receptarier i Kalmar län upplever sin arbetssituation vid expedition av läkemedel till djur, genom att undersöka hur den personliga kompetensen, ansvarskänslan och de befintliga informationskällorna upplevs, samt 2) undersöka synen på ett eventuellt införande av tillsyn av farmaceuter och möjligheten till utdömande av disciplinära påföljder då farmaceutens yrkesutövning vid expedition av läkemedel till djur inte skett på ett föreskrivet sätt. Idag bär ingen myndighet ansvaret för dessa två företeelser. LÄS MER