Sökning: "Receptionsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Receptionsforskning.

 1. 1. Från skärmen till hjärnan: En studie av kvinnors uppfattningar och tolkningar av kroppsrepresentation online : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anna Skotte; Frida Persson; [2023]
  Nyckelord :mental health; eating disorder; social media; body ideal; body positivity; self-esteem; social learning theory; reception studies; psykisk ohälsa; ätstörningar; sociala medier; kroppsideal; kroppspositivism; självkänsla; social inlärningsteori; receptionsforskning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur kvinnor upplever och tolkar hur kvinnokroppens representation i sociala medier påverkar deras självkänsla och psykiska hälsa. Genom en översikt av tidigare forskning, intervjuer med sex kvinnor i åldern 20-30 år samt tillämpning av social inlärningsteori och receptionsforskning, syftar vi till att ge en nyanserad insikt i detta viktiga samhällsproblem och ge läsarna en stark teoretisk grund för att förstå problemet. LÄS MER

 2. 2. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER

 3. 3. "Utan läsande urartar demokratin" : Det kulturpolitiska arbetet med litteraturförmedling och läsfrämjande för den vuxna läsaren mellan 2011 och 2021

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emilia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Kulturpolitik; litteraturpolitik; icke-läsare; läsovana; vuxna läsare; läsfrämjande; litteraturförmedling; litteraturdidaktik; axiologi; litteratursociologi; värde; värdering; innehållsanalys; receptionsteori; receptionsforskning; responsteori; bokmarknad; kvalitetslitteratur; populärlitteratur;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks den vuxna icke-läsarens plats i det kulturpolitiska arbetet rörande litteraturförmedling och läsfrämjande under åren 2011-2021. Läsforskningen och kulturpolitikens arbete med litteratur och läsning fokuserar idag till stora delar på gruppen barn och unga. LÄS MER

 4. 4. Den ensamma mänskligheten? : En receptionsstudie om olika åldersgruppers uppfattning av ensamhet i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ester Haga; Ellinor Sundeen; [2022]
  Nyckelord :Enkät; Ensamhet; Fokusgrupper; Generationer; Receptionsstudie; Katarsis;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kunskap om hur ämnet ensamhet visad på film uppfattas av olika –åldersbestämda - målgrupper. Uppsatsen undersöker specifikt målgruppernas känslor, tankar, intryck och associationer kring dessa filmer. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av att fresta Jesus : En undersökning av receptionen av The Last Temptation of Christ och The First Temptation of Christ.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Signe Sahlström; [2021]
  Nyckelord :Jesusfilmer; Receptionsforskning; Scorsese; Porta dos Fundos;

  Sammanfattning : Religion in popular culture has the power to evoke strong feelings and reactions, especially if someone feels offended by it. Jesus is a person with grave importance for many, since many people in the world are Christians. However, there is not a lot that can be said with certainty about the historical person Jesus. LÄS MER